Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. január 27-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. január 27-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Petruska László, az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Bicskei Tibor, az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője, Kövesdi Péter, az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az ápolási díjra való jogosultság tekintetében

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

6. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságüzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kövesdi Péter ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.

 

9. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László ügyvezető, Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság

 

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés módosítására az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat az Érd, Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése, PST: V030.14” projekttel megvalósított, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokon létrehozott helyi közúti fejlesztések ingyenes tulajdonba vételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

21. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

           Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

22. Javaslat az óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

23. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezetének véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Rigó Katalin tankerületi központ, Érdi Tankerületi Központ

 

24. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására és a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat az önkormányzat által a 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásaira benyújtható pályázatok sürgős előkészítésére

Előadó: Simó Károly frakcióvezető, FIDESZ-KDNP-Összefogás Frakció

 

26. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

27. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

28. Tájékoztató összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatban

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a Közgyűlés tagjait és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 fővel határozatképes. December 24-én elhunyt Mórás Zsolt volt önkormányzati képviselő. Javaslom, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg róla.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással megemlékezett Mórás Zsoltról, Érd volt önkormányzati képviselőjéről.

 

Napirend előtt megtörtént az Érdi Települési Értéktárba került alkotó részére az oklevél átadása.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A napirenddel kapcsolatban a következő változtatásokat javaslom: A „Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására” napirendet visszavonom, februárban együtt tárgyaljuk az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel. Célszerűnek látszik a közös tárgyalása az anyagoknak. Módosító javaslatok érkeztek a 16-os napirendi ponthoz, magam nyújtottam be módosítót ma reggel a Tárnoki úti járdapályázattal kapcsolatosan. T. Mészáros Andrást képviselőtársunk szintén ma reggel nyújtott be a köztisztviselők juttatásával kapcsolatosan, valamint Simó Károly is tudomásom szerint ma reggel nyújtott be módosító javaslatot a munkaterv elfogadásával kapcsolatos előterjesztéshez. Van-e esetleg olyan vendégünk, aki miatt változtatnunk kell a sorrenden.


Szűcs Gábor alpolgármester: A „Javaslat az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárására” napirendhez van meghívott vendégünk, Bicskei Tibor.


Tetlák Örs alpolgármester Kérdezném, hogy a zárt üléssel kapcsolatos ügyrendi kérdéseimet most tegyem fel, vagy majd zárt ülésen?


Dr. Csőzik László polgármester: Azt javaslom, hogy akkor, hiszen amennyire én tudom, ezek a kérdések az előterjesztett javaslatra vonatkoznak. Tisztelt Képviselőtársaim, ezzel a módosítással tehát, hogy a 10. napirendet „Javaslat az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárására” napirendet 2. napirendként tárgyaljuk, a 25. napirendet, amit Simó Károly terjesztett elő a „Javaslat az önkormányzat által a 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásaira benyújtható pályázatok sürgős előkészítésére” nem tartom tárgyalásra alkalmasnak, azt javaslom levenni a napirendről. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

6. Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az ápolási díjra való jogosultság tekintetében

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

7. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

9. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságüzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kövesdi Péter ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.

 

10. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés módosítására az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az Érd, Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése, PST: V030.14” projekttel megvalósított, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokon létrehozott helyi közúti fejlesztések ingyenes tulajdonba vételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat a 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

20. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

           Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

21. Javaslat az óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

22. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezetének véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Rigó Katalin tankerületi központ, Érdi Tankerületi Központ

 

23. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására és a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

24. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

25. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

26. Tájékoztató összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatban

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

 

Tovább...