Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. szeptember 28-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Kujáni Beáta Lakosság-szolgálati Iroda, Hatósági Csoportvezető, Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Urbán Jonatán diák polgármester, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Fekete Zoltán Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. ügyvezetője, Németh Antal lakossági érdeklődő

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: Urbán Jonatán diák polgármester

- Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal álláshelyeinek meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat beruházási célokmányok elfogadására, módosítására

- Javaslat a 91/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 156/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 93/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 89/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat a 153/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására

-    Javaslat a 151/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására

- Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája III. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

- Javaslat az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájának felújításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

-    Javaslat a Gábor utca 20. szám alatti, 13927 hrsz-ú ingatlanon óvodai melléképületek megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

7.  Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Piac működtetéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az IKOP-3.1.0-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című pályázat benyújtásáról szóló 160/2016. (VI.23.) határozat visszavonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat alapítvány részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

15. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

16. Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított címek és kitüntetések adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (2 db)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat gyógyszerkiadások, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Három sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, az első „Javaslat a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítására vonatkozó településfejlesztési döntés módosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítására vonatkozó településfejlesztési döntés módosítására” vonatkozó előterjesztést.

 

T. Mészáros András polgármester: A másik sürgős előterjesztés a „Javaslat az 53/2017. (III.9.) számú a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek elbírálásáról szóló határozat módosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat az 53/2017. (III.9.) számú a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek elbírálásáról szóló határozat módosítására” vonatkozó előterjesztést.

 

T. Mészáros András polgármester: A harmadik sürgős előterjesztés pedig a „Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatására” vonatkozó előterjesztést.

 

Az előterjesztések napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen 

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

 


Tovább...