Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. január 26-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Molnár Zoltán Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Fekete Zoltán Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. ügyvezetője

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a „fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadása és állami támogatása” c. pályázat benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

5. Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a 187/2016. (VIII. 25.) határozattal elfogadott, az Érd, Római út 24/A. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-6.3.3-16 kódszámú „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című felhívásra, valamint a Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló, 94/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat pályázat benyújtására „Az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” című pályázati kiírásra

Előadó: Simó Károly alpolgármester

10. Javaslat a korszerűsítésre és bővítésre kerülő új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek egységes kijelölésére, és ezzel összefüggésben beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2017. évi támogatás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

13. Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat pályázat kiírására a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében kötött köznevelési szerződés módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

16. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat iskolaorvosi szerződés megújítására, vállalkozó orvos részére az alapellátás biztosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

18. Beszámolók:

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp Sándorné, a bizottság elnöke

- Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a bizottság elnöke

19. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

20. Javaslat gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, a „Javaslat részvétnyilvánításra, valamint támogatás nyújtására az olaszországi buszbalesettel összefüggésben”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a Sürgős előterjesztést, a „Javaslat részvétnyilvánításra, valamint támogatás nyújtására az olaszországi buszbalesettel összefüggésben”.

 

A napirend vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

Tovább...