Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. február 22-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 22-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Csoport vezetője, Tajti Lászlóné, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője, Sike Attila, a Városrendészeti Csoport vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Rubányi Anna, az Ép és Szép Fog Kft. képviselője

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelési szerződésből keletkező kötelezettségének elengedésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására, valamint azok működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívottak: óvodavezetők

6. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelésre

Előadó: Simó Károly alpolgármester

8. Javaslat a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 317/2017.(XII.21.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat pályázat kiírására a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Beszámolók:

-          Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

-          Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

-          Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

-          Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

-          Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

13. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

14. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés és az Érd Város Életmű Díja adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja: „Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáravonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen


Tovább...