Papp György felvetései, kérdései:

Az Erika utcai buszmegálló öbölnél esős időben 30-40 cm víz áll, a zebrán szintén áll a víz, egyik helyről sem vezetik el. A LED-es közvilágítással kapcsolatban megjegyzi, hogy sok helyen nem ér el a világítás a földig – sok fát kellene megnyesni, eltakarják a lámpatesteket. A városban sok a keskeny utca, mindenki próbál a közterületből lehasítani – pl. sövényt tesznek az utcára, amivel tovább szűkítik az utat. Több útkereszteződésből is nehézkes a kifordulás a sarkon lévő bokrok miatt. Az Angyalka utcai posta előtt áldatlan állapotok vannak, nem lehet parkolni – a megállni tilos tábla olyan helyen van kihelyezve, hogy aki fentről fordul be, az nem látja. A nem aszfaltos utak vízelvezetésére vonatkozóan annyit kér, hogy amikor gréderezenek, kb. 5 cm-rel döntsék meg a tolólapot, mert így lefolyna a víz az úttestről. Amikor árkot tisztítanak, akkor a kiszedett szemetet az árok partján hagyják, nem viszik el, a következő nagy esőzés alkalmával pedig visszakerül az árokba. 2012-ben is kérdezte már, hogy az Ágota utcában miért nem tudnak vízelvezető árkot csinálni. Akkor azt a választ kapta, hogy a benzinkút magánterület, oda nem lehet. A benzinkútnak az út szélességéből 1,5 m a tulajdona és nincs mód a kisajátításra. Szerinte ez már vagy 50 éves probléma. Az Alsó utcában kb. ű éve lerakott 30x30-as betonlapok vannak járdaként letéve, amik mára katasztrofális állapotba került. Kérdezi, hogy mikor lesz ott használható járda.

 

Tisztelt Papp György! 

Az Erika utcában a közvilágítási oszlopok növényzet általi takarását az üzemeltető GREP Zrt. folyamatosan ellenőrzi, amennyiben szükség merül fel növények, fák gallyazására, ezt az igényt továbbítja a Polgármesteri Hivatal felé. Ezt a felülvizsgálatot párhuzamosan az ELMű és az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény is végzi. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény a közterületi fákat, amelyek akadályozzák a közvilágítást folyamatosan gyéríti. Ezt a munkát bejelentés alapján végzik.

Az Ágota utca és a MOL területhatárának rendezésére vonatkozó Hivatalunkhoz benyújtott kérelem érdemi elbírálásának érdekében az Ágota utca 14. számú ingatlan előtti szakasza már korábban kivizsgálásra került. Az Ön elmondása alapján, kb. 50 évvel ezelőtt kiépített betonkerítés – a földhivatali alaptérkép szerint – a MOL tulajdonában lévő terület jogi határán belül el van helyezve. A tárgyi kerítés a benzinkút területén elhelyezett tűz- és robbanásveszélyes létesítmények fizikai védelmének biztosítását szolgálja. Továbbá, az Ágota utca kombinált vízelvezető rendszerrel – zárt rendszer, szikkasztó árkok, valamint nyílt burkolt árok – rendelkezik. A tárgyi területről, esővíz elvezetésével kapcsolatos problémáról, az Önkormányzat felé semmilyen panasz nem érkezett.

A hatályos, Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Terve a tárgyi területen kötelező szabályozási vonalat (a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal) nem jelöl, ezért a magánterület (benzinkút) egy része út céljára történő lejegyzésének jelenleg nincs jogi lehetősége. A kivizsgálás során megállapítást nyert, hogy az Ágota utca forgalma, a közlekedés, és a vízelvezetés a meglévő keresztmetszeten biztosított, így a jelenlegi telekhatár módosítása nem indokolt.

A keskeny utcákban történő növénytelepítéssel kapcsolatos észrevételére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A közterületi növényzet ápolásával az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet foglalkozik. E rendelet előírásai alapján az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától számított 5 méteren belül a teljes terület tisztán tartásáról, a zöldsáv kaszálásáról valamint az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

A köztisztasági és közterület gondozási kötelezettségek teljesítését a rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője ellenőrzi. A fentiek alapján kérjük, hogy a Városrendészeti Csoportot keresse meg a konkrét helyszínekkel.

Az Angyalka utcai Posta előtti megállni tilos tábla láthatóságával kapcsolatos észrevételére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A megállni tilos táblát ott kell elhelyezni, ahonnan a megállási tilalmat el kívánják rendelni. A tábla láthatóságát a sarki telken elhelyezett reklám felületek akadályozzák. A problémát jelezzük a Városrendészeti Csoport felé.

Köszönettel fogadjuk az út karbantartására vonatkozó észrevételeit, és tájékoztatjuk, hogy felkértük az Érd Megyei Jogú Város közterületeinek fenntartásával foglalkozó társaságot az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt, hogy az út kiegyenlítése során figyeljenek a víz lefolyásának biztosítása érdekében az út megfelelő lejtésének kialakítására. Kértük az árkok tisztításakor a kiszedett szemetet az árok partjáról a lehető legrövidebb idő alatt elszállítani. Egyidejűleg jeleztük az Erika utcai buszmegállóban lévő vízállásra és az Alsó utcai járda állapotára vonatkozó észrevételeit is az üzemeltető Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére. Kértük a bejelentésben foglaltak kivizsgálását, és a költségvetési lehetőségeik mértékében a balesetveszély elhárítását, valamint a szükséges állagvédelmi, javítási, fenntartási munkák beütemezését, elvégzését.

Önkormányzatunk kiemelt célként kezeli az érdi utak szilárd burkolattal való ellátását is, így minden lehetőséget megragad e cél megvalósítása érdekében. Természetesen a megnyíló pályázati lehetőségeket kihasználva városunk többi utcája is szilárd burkolatot fog kapni, amivel párhuzamosan megvizsgálásra kerül a terület vízelvezetésének kérdése, valamint a meglévő szilárd burkolatú utak vízelvezetésének fejlesztése is. A lehetőségünknek megfelelően, városunk természetesen folytatni fogja a vízelvezető rendszer fejlesztését, kiépítését.

 

Hargitai László felvetései, kérdései:

A Székesfehérvár – Százhalombatta vasútvonalat össze fogják kötni és a terveket látva az pont a házuk közepén menne. Az utóbbi időben nem hallani erről semmit. Kérdezi, hogy mit tudnak róla. Kérdezi, hogy a Hírnök utcai „szlalompálya”, a sok kátyú, mikor lesz megszüntetve, csoda, hogy a gépkocsik futóműve még nem ment tönkre. 

Dr. Bács István alpolgármester: Elmondja, hogy a héten írtak levelet a NIF Zrt-nek, amelyben információt kértek, hogy mikor kezdődik meg a delta vágány építése. Elméletileg 2017 tavaszán fogják megkeresni az ott lakókat és egyenként fognak tárgyalni velük az építés kapcsán, illetve a kisajátítással kapcsolatban. A HÉSZ módosítást is azzal a feltétellel fogadták el, hogy a kisajátításra rendelkezésre kell állnia a szükséges összegnek és a NIF Zrt. minden tulajdonost kártalanít. A Hírnök utca kb. 3 hónapja volt kátyúzva. Az ÉKFI a közterületi fákat folyamatosan gyéríti, amelyek akadályozzák a közvilágítást. Bejelentés alapján végzik ez a munkát. Az ingatlantulajdonosoknak is van ebben felelőssége, hiszen ők ültették a fákat. A parkolással kapcsolatban elmondja, hogy szabályosan kell megállni – van erre lehetőség. A Stop Shop parkolója sincs messze a postától, ott lehet parkolni. A posta épületében pedig van ügyfélparkoló. A vízelvezetéssel kapcsolatban írásban adnak választ.

Tisztelt Hargitai László! 

A közmeghallgatáson feltett kérdéseire az ott elhangzottakon túl az alábbi tájékoztatást adom:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vasúti beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kezdeményezésére a 265/2015. (XI.26.) határozatában döntött a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánított Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatos telepítési tanulmány-terv elfogadásáról, azzal, hogy annak megvalósítását csak abban az esetben támogatja, amennyiben a NIF Zrt. a vasúti vonalszakasz terület-előkészítéséhez, kisajátításához, megvalósításához szükséges összes költség pénzügyi fedezetével igazoltan rendelkezik. A határozat a vasúti nyomvonal kialakítása érdekében rendelkezik a hatályos településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosításának megindításáról is.

Az említett határozat felhatalmazása alapján a NIF Zrt.-vel, 2015. december 17-én megkötött településrendezési szerződés szerint a településrendezési eszközök közgyűlési elfogadását követően azok hatályba lépése csak akkor válik lehetővé, amennyiben a beruházó a megvalósításra a fent említett összes forrás rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolni tudja.

Tekintettel arra, hogy a tervezett vasúti vonalszakasz a település sűrűn lakott kertvárosias lakóterületi részén legkevesebb 20 db beépített, lakott ingatlant érint, a beruházás lakossági, magántulajdonosi érintettsége jelentősnek mondható, ezért Polgármester Úr 2016. november 18-án levélben kért tájékoztatást a NIF Zrt. vezérigazgatójától és vasútfejlesztési igazgatójától a területszerzés, beruházás megvalósításának ütemezésére vonatkozóan.

Amennyiben megkapjuk a NIF Zrt igazolását a kártalanítási költségeket is magában foglaló pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, és tájékoztatásukat a területszerzés, kisajátítás és a kivitelezés ütemezéséről, minden érintett ingatlan tulajdonosát értesíteni fogjuk.

Köszönettel fogadjuk az út karbantartására vonatkozó észrevételeit, tájékoztatjuk, hogy a Hírnök utca állapotával kapcsolatos panaszát továbbítottuk Érd Megyei Jogú Város közterületeinek fenntartásával foglalkozó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére.

Kértük a bejelentésben foglaltak kivizsgálását, és a költségvetési lehetőségeik mértékében a balesetveszély elhárítását, valamint a szükséges állagvédelmi, javítási, fenntartási munkák beütemezését, elvégzését.

 

Németh Antal felvetései, kérdései:

Az elmúlt év elején környezetkárosítás történt a Thermál Hotelből kivezető vízfolyásban a Dunától kifelé. Kérdezi, hogy mit történt ez ügyben. Bejelentőként érintett az ügyben, de semmilyen értesítést nem kapott még.

A településrészi önkormányzatok évekig jól működtek a városban. Ebben a ciklusban eddig 1 településrészi önkormányzat alakult meg, ami szerinte nagyon fontos és szükséges is lenne. Kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a többi területen nem sikerült településrészi önkormányzatot megalakítani. A tavalyi Közmeghallgatáson a polgármester úr megígérte, hogy felterjesztéssel fog élni a város, illetve a Közgyűlés, hogy a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos jogszabályokat megváltoztassák. Kérdezi, hogy történt-e valami ebben az ügyben. A Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződése neuralgikus pont lett, amióta az új felhajtó megépült. Szerinte szükség lenne arra, hogy ott lámpával oldják meg a közlekedést, a 40 km-es sebességkorlátozás kevés. Megköveti Dr. Veres Judit képviselőt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti járdák túl keskenyek, és nem fér el rajtuk két babakocsi egymás mellett – de elfér. Szépen megépült a járda az úton, ahol megépült, de van egy szakasz, ami tragédia (Megatherm előtti terület). Járda van, de arasznyi mélységekkel megoldva, és úgy lehet ott közlekedni, hogy a betöltött árkon mennek. Megjegyzi, hogy az érdekes, hogy ott az árkot be lehetett tölteni. Kéri, hogy az ottani járdát építsék meg. Szerinte a vállalkozónak is érdeke, hogy az utcaszakasz rendezett legyen. A Bodzafa utcában nagyon szép játszótér van, azért is szép, mert a környékét 2 ember gondozza közmunkában – dicséretes és önfeláldozó munkát végeznek és megköszöni nekik. Ha jól tudja, akkor a levegőtisztaság mérésére 15 millió Ft-ot terveztek be a költségvetésbe a 2016. évre, de semmit nem hallott erről azóta. Kérdezi, hogy történt-e valami ebben az ügyben. Szükség van a levegő tisztaságának védelmére, hogy a kertváros az is maradjon, és ne meneküljenek el az emberek. A város egyes területein borzasztó rossz már ilyenkor a levegő, ennek érdekében valamit tenni kell és a mérés a legelső. A város területén sok a zöldfelület, sok a fa, akár köz-, akár magánterületen. Ezt megvédeni érdekük és kötelességük. Érdek azért, hogy a saját egészségüket védjék és közérzetüket javítsák. Kötelességük azért, hogy a következő generációk is jól érezhessék magukat ebben a városban. Néha úgy látja, hogy meggondolás nélkül vágnak ki fákat és nem látja a visszapótlást. Pl. a malom melletti gesztenyefák kivágása. Kéri, hogyha tudják, hogy az elmúlt években mennyi fát vágtak ki, illetve hogy mennyit pótoltak, akkor azt hozzák nyilvánosságra. Szerinte a fák megvédése, megóvása érdekében megérné a városnak legalább a közterületek vonatkozásában egy fa regiszter elkészítése. Tudja, hogy ez hihetetlen nagy munka, de ebbe a civileket is be lehetne vonni. A kínai császárfa nem idevaló, amit sokfelé látott már.

Sok helyen, akár magánszemélyeknél, akár intézményekben, közintézményekben, önkormányzatoknál defibrillátorok vannak kihelyezve. Javasolja, hogy vizsgálják meg ennek a lehetőségét – az Érd Arénában van defibrillátor. Egy ekkora lélekszámú városban nem csak az egészségügyi intézményekben legyen defibrillátor, például a Szepes Gyula Művelődési Központban is. Ha valakinek van ilyen készüléke otthon, akkor az jelezheti is a közösségnek, hogy mikor és hol érhető el az újraélesztő készülék.

Sajnálja, hogy polgármester úr nincs jelen a Közmeghallgatáson, javasolni is akarta, hogy halasszák el, de ennyi emberrel ez nem lett volna tisztességes. 

Dr. Kőszegi Gábor Főigazgató főorvos, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója az ülésen az alábbi választ adta: A defibrillátorral kapcsolatos felvetés kézenfekvőnek tűnik.  A városban van defibrillátor több orvosnál is, például dr. Veres Juditnál is, aki állandóan magával hordja a gépkocsijában. Ez alkalmas mind a felnőttek, mind gyermekek újraélesztésére. A Dr.Romics László Egészségügyi Intézményben a kartonozónál van egy ilyen készülék. A készüléket naponta kell ellenőrizni. A működtetéséhez kiképzett szakemberre van szükség, ami bár rendkívül egyszerű, hiszen a készülék megmondja, hogy mit kell tenni, de a laikusok nem nagyon merik feltenni. Felajánlja, hogy áttekintik a városnak azokat a területeit, ahol szóba jöhet egy ilyen készüléknek az elhelyezése. 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: Élni fognak a főigazgató úr felajánlásával és elkészítik a térképet. Jogszabály rendelkezik arról, hogy milyen típusú fákat lehet Érd közigazgatási területén belül engedély nélkül kivágni. Minden gyümölcsfát ki lehet vágni, kivéve a diófát, amennyiben a törzsátmérője 15 cm-t nem érte el, a többi fára is ez vonatkozik. Amennyiben a törzs elérte a 15 cm-t és nem gyümölcsfa, akkor a kivágásra minden esetben engedélyt kell kérni. A malom mellett életveszélyesek voltak a fák, több millió forintos kárt okoztak, amikor egy vihar után kettő is kidőlt. Utána a hivatal a mindet kivágatta, és kiderült, hogy valamennyi fa korhadt volt. Nem tudja, hogy a fák pótlása megtörtént-e, de utánanéznek. A faregiszter tekintetében írásban fognak válaszolni. Elkezdték a levegő szennyezettségének mérését Érd területén folyamatosan két helyszínen a Levegő munkacsoporttal együttműködve. Amint lesz kézzelfogható eredmény, arról be fognak számolni. A Megatherm előtti járda kérdését meg fogják vizsgálni. A Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződésében lámpás csomópont fog létesülni a Modern Városok Program keretében. A környezetkárosítással kapcsolatban írásban fognak válaszolni. Felterjesztéssel a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatban még nem éltek. 

Simó Károly alpolgármester szóban elhangzott válasza: A Törökbálinti út állami kezelésben lévő út, amit a település határtól (Folyondár utca, Tetőfedő utca) az Iparos útig tartó szakasznál az utat kellene felújítani. Két csomópontot pedig biztonságosabbá kellene tenni (Szövő utca – Folyondár utca – Törökbálinti út és a Tetőfedő utca – Törökbálinti úti körforgalom). Ha ez egy jól járható útszakasz lesz, akkor többen használnák a Törökbálint és Érd határában épült autópálya felhajtót. A Zámori út felújítását a Fehérvári útig szintén javasolták a NIF Zrt-nek, a híd után pedig, ahol az ÉKFI telephelye is van, egy csomópontrendezést kellene végrehajtani. Az önkormányzati kezelésben lévő főbb útvonalak közül a Csaba utca Ürmös utca, a Sóskúti útnak az Iparos utcától a Szövő utcáig, illetve a Szövő utcát kellene megújítani és a vízelvezetését megoldani. A Szent István úton szintén van feladat. A Lőcsei út burkolata rendben van, de a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani. A Tárnoki út Lőcsei út Szent István utca csomóponttól a Kolozsvári utcáig a közművekkel vannak problémák. A közmű kiváltás többe kerül, mint az út megépítése. A Szovátai utca – Sóskúti út csomópontot kell majd átépíteni. A Kossuth Lajos utca – Szent István utcai csomópontot szintén rendezni kellene. Az Ercsi úton a temető környékén a csomópontot rendezni kellene, ahogyan a Szabadság teret is. A Modern Városok Programban 12 csomópont rendezése szerepel. 

 

Tisztelt Németh Antal! 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közmeghallgatásán jelezte, hogy az elmúlt év elején környezetkárosítás történt a Thermál Hotelből kivezető vízfolyásban a Dunától kifelé. Azon kérdésére, hogy mit történt ez ügyben, az alábbi tájékoztatást adom:

Mivel a terület Natura 2000 védettséget élvez, ezért felkerestem a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot és tájékoztatást kértünk az ügy állapotáról, valamint a megtett lépésekről. A tőlük kapott információkról Önt is tájékoztatni fogjuk. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének nincs hatásköre eljárni.

2. Kérdezte továbbá, hogy az elmúlt években mennyi fát vágtak ki, illetve hogy mennyit pótoltak? Kérte, hogy amennyiben rendelkezésre áll erről nyilvántartás, azt hozzuk nyilvánosságra.

Kérdésére tájékoztatom, hogy a fakivágásokról és pótlásokról szóló adatok összegyűjtése folyamatban van. Amint az adatok értékelése elkészül, az eredményről haladéktalanul tájékoztatjuk. Addig is szíves türelmét kérjük.

Azon felvetésére, hogy meggondolás nélkül vágnak ki fákat és nem történik visszapótlás, tájékoztatom, hogy csak azok a fák kerülnek kivágásra, amelyek egészségi állapota ezt indokolttá teszi, továbbá a beavatkozás élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból válik szükségessé. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda illetékes ügyintézőjéhez érkező panaszokban szereplő fák minden esetben egyedileg kerülnek szemrevételezésre, és egyedileg kerül elbírálásra a kivágás szükségessége. A közterületi fák pótlására a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az irányadó, mely (4) bekezdése szerint amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. Emiatt fordulhat elő az, hogy adott fa pótlása nem helyben, hanem például óvodakertekben történik meg. A jogszabály lehetőséget ad továbbá arra, hogy a kivágott fa értéke pénzbeli megváltásra kerüljön.

Faregiszterrel kapcsolatos felvetése üdvözlendő, már csak azért is, hogy a jövőben a városban történő fatelepítések, utcafásítások minél átgondoltabban történhessenek, melynek eredménye egy zöldfelületi szempontból harmonikus, kellemes településkép kialakulása lenne. Amennyiben szaktudással bíró civil szervezet bevonására nyílik lehetőség, élni fogunk ezzel! 

Jelezte még, hogy a kínai császárfa nem idevaló, amit sokfelé látott már. Kérem tájékoztatását arra vonatkozólag, hogy pontosan hol helyezkednek el ezek a fák. Tájékoztatom, hogy a faj ültetése nem tilos, ám erőteljes növekedése és nagy magassága miatt csak igen kevés hely alkalmas arra, hogy a növény kifejlett állapotában se okozzon gondot. Légvezetékek alá történő telepítése kerülendő. 

3. A levegőtisztaság mérésével kapcsolatos felvetésére tájékoztatom, hogy 2011-ben a Közép-Duna-völgyi Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség (jelenlegi jogutódja: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; a továbbiakban Környezetvédelmi Főosztály) térítésmentesen (önkormányzatunknak csak a helyet és az áramellátást kellett biztosítania) mobil mérőállomást telepített Érden, mellyel 2 alkalommal (2011. február 22. – 2011. március 21. és 2011. augusztus 26. – 2011. szeptember 28.) is végeztek méréseket.

A 2011. évi mérések tapasztalatai a következők voltak:

-     Az SO2 esetében átlagosan alatta maradtak a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékeknek,

-     az NO,  NO2, NOx esetében a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékek között mozogtak,

-     a CO és a szállópor (PM10) esetében kismértékben meghaladták a budapesti belvárosi és külvárosi állomásokon regisztrált értékeket.

2015 végén ismételten felkerestük a Környezetvédelmi Főosztályt. Az egyeztetések során felmerült, hogy amennyiben Budapesten és a környékünkön lévő mérőállomások adatai alapján szmogriadó van, akkor vélelmezhetően Érden is hasonló lehet a helyzet. Sőt Érd területi adottságait figyelembe véve (autópályáktól és vasúttól származó, valamint a szilárdtüzeléstől és az avarégetéstől származó magas porszennyezés miatt) szinte biztos a CO és PM10 szintjének határérték túllépése.

A fenti feltételezést bizonyítandó felvetődött, hogy a 2011. évi méréseket meg lehetne ismételni. Ebben a Környezetvédelmi Főosztály partner lenne önkormányzatunknak ugyanazokkal a feltételekkel, mint korábban, azaz ők biztosítanák a tárgyi és a személyi feltételeket (mérő kocsi és szakértők). Nekünk a helyet és az áramellátását, illetve ennek költségét kellene állnunk.

Azért érdemes a méréseket újból elvégezni, mert akkor a 2011 évi adatokkal összehasonlítva megállapítható lesz, hogy milyen Érd jelenlegi levegőminősége, illetve az utóbbi években változott-e, amennyiben igen, akkor milyen mértékben.

Jelenleg - a szakértőkkel történt egyeztetéseket követően - 2016. február 26. óta 2 helyszínen megszakításokkal, felváltva folyamatban van a mérések elvégzése, melynek befejezése, valamint eredménye várhatóan 2017 tavaszán kerül megállapításra. A mérésekről jegyzőkönyv készül, melyet a rendelkezésünkre fog bocsátani a Környezetvédelmi Főosztály.

A fentieken kívül egyeztetések vannak folyamatban a Levegő Munkacsoporttal ultrafinom részecskeszám mérés elvégzésére. A Környezetvédelmi Főosztály is mér porszennyezést (PM10), de az a 10 mikrométeres méretűeket méri tömegként, míg a Munkacsoport a porszennyezés kisebb méretű részecskéit méri 1 mikrométeres alatti tartományban és a részecskeszámot adja meg. Mivel ezek a legkisebb részecskék, ezért a légutakba ezek jutnak be legmélyebben, így az egészségre is ezek vannak nagyobb hatással. Ez a mérési tartomány nem szerepel a vonatkozó jogszabályokban, ezért határérték sincs, amihez viszonyítani tudnánk, csak a szakember véleménye alapján fogjuk látni a levegőminőség állapotát. Mivel nem kitelepített mérőeszköz, ezért folyamatos mérést nem tud végezni, csak pillanatnyi értékeket mér. Nem mér sem kén-dioxidot, sem nitrogén-oxidokat, sem szén-monoxidot, sem szállópor (PM10) mennyiséget, ezért ez csak kiegészítő eredmény lesz a fenti Környezetvédelmi Főosztály által mért határértékkel rendelkező anyagokon kívül.

Amennyiben a fenti mérések elkészülnek, és a rendelkezésünkre bocsátják azok eredményeit, akkor a lakosságot tájékoztatni fogjuk. 

4. A Törökbálinti út és Szövő utca kereszteződésével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a Kormány 2015. július 3. napján együttműködési megállapodást kötött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. c.) alpontja szerint a városi infrastruktúra fejlesztését elősegítve meg kell vizsgálni a nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tételének lehetőségét.

E programba került bele a Törökbálinti út érdi szakaszának korszerűsítése, biztonságossá tétele, ami magában foglalja többek között a Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződésének forgalomtechnikai korszerűsítését, és gyalogos járda kiépítését a teljes útszakaszon. A mielőbbi megvalósítás elősegítése végett Önkormányzatunk tárgyalásokat folytat az útkezelő Magyar Közút Nzrt.-vel és a beruházásokat koordináló Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, illetve az illetékes minisztériummal.

A Bajcsy Zsilinszky úton a Megatherm melletti járdaszakasz állapota szerintünk is javításra szorul. Az önkormányzat a lehetséges kereteken belül eljárva mindent megtesz a járdaszakasz javításának megoldására.

 

Gregus László felvetései, kérdései:

Elmondja, hogy a felesége az Alsóvölgyi út 28/A, az egyik fia az Alsóvölgyi út 28-ban, a másik fia az Alsóvölgyi út 29/A-ban, pedig mind a négyen ugyanazon a helyrajzi számon lévő ugyanabban az ingatlanban élnek. Saját költségen térképészeti felmérést csináltathatna és egységesíthetné a házszámokat, amit később az önkormányzat kifizetne. Ettől még a problémája nem oldódott meg, tehát az, hogy mind a négyen külön lakcímen szerepelnek. Kérdezi, hogy a mi a teendője, hogy egy lakcímen legyenek nyilvántartva. A Közgyűlésen az Egyebek napirendnél több felmerülő kérdésre is az a válasz, hogy arra a képviselő 15 napon belül írásban kap választ. A lakosság részére a tájékoztatás itt véget is ér, a válasz nem jut el hozzájuk. Jó lenne, ha ezeket valamilyen formában a lakosság is megtudná. Az évi egyszeri Közmeghallgatáson kívül a város lakosságának hozzászólása, véleménynyilvánítása Érden nem működik. Az Érdi Újság semmilyen fórumot nem biztosít arra, hogy bármilyen hozzászólás formájában (pl. olvasói levél) véleményt formáljon a lakosság. A szerkesztőség válasza erre a kérdésre az volt, hogy a megrendelő ezt nem tartja fontosnak. Az Érd TV-ben a Fogadóóra című műsorban csak pár kérdésre tud válaszolni a polgármester, mert rövid műsoridő, pedig több kérdés lenne. 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: Egyedi hatósági ügyben felvilágosítást nem adhat, erre 15 napon belül írásban fognak válaszolni. Az Egyebekre kapott válasszal kapcsolatban elmondja, hogy a képviselőknek joguk van a megkapott válaszokat eljuttatni a szavazókhoz (pl. facebook-oldalon, tévé interjúban stb.). Az már a képviselők felelőssége, hogy hogyan tudják elmondani a lakosságnak a kérdésükre kapott választ. Az SzMSz szerint jár el, amikor azt mondja, hogy a képviselő 15 napon belül írásban választ kap a kérdésére. Az SzMSz egy jogszabály és Magyarországon a jogszabályokat be kell tartani. Szerinte véleménynyilvánításra, amit a Közmeghallgatás elején is elmondott már, minden esetben van lehetőség. Minden képviselő telefonszáma, e-mail címe nyilvános, elérhető, akárcsak a polgármesteré, illetve az alpolgármestereké, tehát el lehet mondani a véleményt. Polgármester úr minden kedden fogadóórát is tart. Magyarországon szólásszabadság van, sajtószabadság van. Amennyiben talál egy médiumot, amelyet érdekel a mondanivalója és annak van hírértéke, akkor nyilvánvaló, hogy a médium le fogja közölni.

Szerinte semmi akadálya annak, hogy ezek a válaszok felkerüljenek a város honlapjára. 

Gregus László részére az egyedi hatósági ügyben jegyző asszony válasza megküldésre került.

 

Czabai Balázs felvetései, kérdései:

A város csatornázása óriási jelentőségű. A csatornázás előtt nagy problémát jelentett az, hogy Érd szennyvízen fekvő település. Kérdezi, hogy a záportározó építése milyen stádiumban van, mikor valósul meg. Kérdezi, hogy az iskolások, vagy a lakosság részére megoldható lenne-e, hogy megismerjék, hogy mennyi szennyvíz keletkezik Érden, illetve megismertetni őket a szennyvíztisztító munkájával. Nagyon örül és pozitívnak érzi a szelektív hulladékgyűjtést a városban. Kérdezi, hogy az üveg szelektív gyűjtése mikor fog megvalósulni. Az üveg nem bomlik le. Kérdezi, hogy a kerékpárút építése hol tart. 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: Az üveg szelektív gyűjtésével kapcsolatban elmondja, hogy a társaság (ÉTH) megnyert egy pályázatot és így 1.000 db szelektív kukát osztottak szét az M7-en túli területen. A lakosok kb. 50%-a nem akarta szelektíven gyűjteni az üveget, nem is vették át a házhoz vitt kukát. Először ki kellene osztani a meglévő kukát és megnézni, hogy vajon a papír-, illetve műanyaggyűjtéshez hasonlóan itt is 36% fölött lesz-e a kommunális hulladék és a szelektíven gyűjtött hulladék aránya. 

Simó Károly alpolgármester szóban elhangzott válasza: Tényleg fontos lenne, hogy a fiatalok is lássák, hogy mi történik a szennyvízzel. Az ÉTCS szennyvíztelepén felhívták a figyelmüket, hogy az nem turistalátványosság, hanem veszélyes üzem. Azok mehetnek be, akik be vannak oltva, mert mégiscsak szennyvízkezelés folyik. Azt tudja, hogy film készült róla, azt meg lehet nézni, de a helyszínen megnézni csak korlátozottan lehet, hiszen az egy üzem és bizonyos biztonsági előírásokat be is kell tartani. A csatornázás életminőség javulást hozott a város életében. Korábban 2 millió liter szennyvíz került földbe évente. Csapadékvizet nem kell mindenhonnan elvezetni. Érd dimbes-dombos város, tehát vannak a városnak bizonyos részei, ahonnan valameddig el kell vezetni, és vannak összefüggő szakaszok. Készül egy komplett, az egész várost felölelő tanulmány, ami minden egyes utcára egy modellt állít fel, ahol meg lehet mondani, hogy az adott utcában hány liter víz várható. Ez a tanulmány az idei év végre el fog készülni és ez alapján lehet majd azt pontosítani, hogy hol kell elvezetni a vizet, illetve, hogy hol nem kell elvezetni csak egy bizonyos szakaszig és oda kell például egy tározót építeni, ami segít. Nemcsak a szennyvíz ment be a talajba, hanem a csapadékvíz is. Ez a víz jelenleg elfolyik a csatornacsöveken a tisztítóig. A csapadékkal, amit az ég ad, azzal jól kell gazdálkodni, meg kell találni azokat a technikai megoldásokat, technológiákat, hogy hogyan tudnak minél több vizet visszajuttatni. A víz néha áldás, néha pedig átok. Az átkot le kell csökkenteni, az áldásait meg kell őrizni. A záportározó építése a papi földeknél jelenleg engedélyezés alatt van. A tervek elkészültek, az engedélyek folyamatban vannak. A nyugati részen (Kalotaszegi utca vége – Kolozsvári utca környéke) is lenne záportározó, annak az előkészítése is zajlik. A város középső része, ami kritikus és nem lehet megtartani a vizet helyben, mert a fizikai adottságok nem adottak, ezek a Bajcsy-Zsilinszky út jobb és baloldalán lévő meredek utcaszakaszok. A kerékpárút építése mástól nem vesz el forrást. Egy turisztikai jellegű kerékpárút építéséről van szó, hogy a város bekapcsolódhasson a nemzetközi hálózatba az EuroVelo 6-on keresztül. Több szempontból fontos, ha már turisztikáról beszélünk. Fontos a turisztika azért, hogy helyben vállalkozások, kisvállalkozások kapjanak esélyt, a helyi gazdaság erősödjön, munkahelyek jöjjenek létre, helyi adóbevétel keletkezzen. Az EuroVelo 6-nak ez is egy fontos szempontja. Egy szakaszon relatív egyszerű a gáton, hogy meddig és hova fog menni. Az a szakasz, ami a Termáltól Százhalombattáig tartó rész, azon a NIF Zrt-vel, illetve a kerékpárúti kormánybiztossal több egyeztetést folytattak és reméli, hogy év végére tisztázódik, hogy melyik lesz az a nyomvonal, amit mind az állami szervek, mind a NIF Zrt., mind a kormánybiztos el tud fogadni, de az érdiek véleményét is szeretnék érvényesíteni. 

 

Tisztelt Czabai Balázs! 

A közmeghallgatáson feltett kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy Érd Megyei Jogú Város Modern Városok Programjához kapcsolódó „Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten” elnevezésű projektje keretében a tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. A tározó létesítése, valamint a hozzá tervezett városliget, illetve közpark előzetes számítások alapján 2017. II. félévében készülhet el. 

A Modern Városok Programjában szereplő kerékpárút-hálózat fejlesztéssel kapcsolatban jelenleg egyeztetések folynak. A mai tervek szerint a kerékpárút egy szakaszon a meglévő gáton át halad. A következő szakasszal kapcsolatban - amely a Termál szállótól Százhalombattáig tart - a NIF Zrt-vel, illetve a kerékpárúti kormánybiztossal több egyeztetést folytattunk, remélhetőleg tárgyév végére tisztázódik, melyik lesz az a nyomvonal, amelyet mind az állami szervek, mind a NIF Zrt., mind a kormánybiztos elfogadhatónak talál. Önkormányzatunk a tárgyalások során az érdiek véleményét is szeretné érvényesíteni. 

 

Balla Imre felvetései kérdései:

Amikor valaki a kerítése előtt, az utcán hagy pár m3 sódert, akkor a közterület felügyelők nagyon hamar megjelennek, ellenben Érd-Felső és Érd-Alsó vasútállomás között a Borgödörnél, a sétálóutcán ahová behajtani tilos, kivéve engedéllyel tábla szerepel, mégis parkolónak használják, és ezt nem ellenőrzik a közterület-felügyelők. Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumnál, illetve az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumnál gyakorlatilag egymást akadályozzák az autók ki-, és beszállásnál reggel és este. De állandóan tele van kocsival, a járdára parkolnak, egymást és a gyalogosokat akadályozzák, így nehéz közlekedni. Nagyszerű, hogy megtörtént a csatornázás a városban. Azt olvasta, hogy a támogatásból 1,4 milliárd Ft-ot visszavontak a közbeszerzési törvény megsértése miatt. Ez az összeg majdnem a teljes önkormányzati önrész. Kérdezi, hogy ezt a pénzt miből fogja az önkormányzat pótolni. Azt kéri, hogy tartsanak rendet a közterület-felügyelők, úgy gondolja, ha két hétig kijárnak ellenőrizni és esetleg néhány járművet megbüntetnek, vagy felszólítanak, annak lesz hatása. 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: Elmondja, hogy a közterület-felügyelők ugyanúgy, ahogy a rendőrök hatósági személyek, és ahol megállni és várakozni tilos tábla van kihelyezve és valaki ezt a tilalmat megszegi, azt természetesen meg fogják büntetni, ahogy más városokban is. A Közterület-felügyelet az ő alpolgármesteri felügyelete alá tartozik, arra nem fogja utasítani a közterület-felügyelőket, hogy naponta mekkora összegű bírságot hajtsanak be. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumnál lévő parkolási helyzetre azt tudja válaszolni, hogy az egy átmeneti állapot, hiszen a mellette lévő „paplak” egyik felét már megvásárolta az önkormányzat, a telek összevonásról a mai napon döntött a Közgyűlés, melyet a Gimnáziumhoz fognak csatolni. A „paplak” másik felét is meg fogja az önkormányzat vásárolni, ebben az esetben lesz arra lehetőség, hogy azon a telken is parkolókat alakítsanak ki, valamint az Erkel Ferenc utcát megfelelő szélességben építhessék meg. A NIF beruházásában Érd-Felső felújításánál nagyságrendileg 20-25 P+R parkolót fognak építeni, ez nem elegendő, azonban az ott lévő nyárfaerdőben sárgarigó fészkel, mely szigorúan védett madár.

Elmondja továbbá, hogy a közterület-felügyelők két műszakban dolgoznak. A 7 órakor kezdődő műszak különböző általános iskoláknál, ahol a forgalmi szituáció indokolja, felügyeli a rendet. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumnál nem áll fenn olyan nagy balesetveszély, hogy ezért le kelljen kötni hatósági személyeket, de akkor a közeljövőben gyalogosjárőr fog ott szolgálatot teljesíteni reggelente néhány hétig és megpróbálják rendre kényszeríteni a közlekedőket. Hozzáteszi, hogy ő két utcával feljebb lakik, véleménye szerint közlekedés a délutáni órákban okoz nagyobb gondot, amikor rendezvényre hozzák a szülők a gyerekeket, akkor szokták a szabályokat megszegni, ezt meg fogják vizsgálni, és így a két vasút közötti területet, is melyről értesíteni fogják a meglévő e-mail címén. 

Simó Károly alpolgármester szóban elhangzott válasza: Sejteni véli, hogy mire gondolhatott, amikor a kérdést feltette, hisz szintén olvasta az újságcikket. Korábban olvasható volt, hogy volt egy bizonyos aszfaltügy, melyet ismertet, ebbe a csomagba bekerült az érdi beruházás is, azonban végig azt az álláspontot képviselték, melyet minden ellenőrzés megerősített, hogy minden rendben volt. A közbeszerzés során volt egy összeütközés a magyar jogszabály, illetve az uniós jogszabály között, mely szerint az irreálisan alacsony árat adó ajánlattevőt kötelezően ki kell zárni, amennyiben az ajánlatkérő ezt nem teszi meg, ez eljárást megtámadhatják, viszont Brüsszel szerint a magyar szabály nem eukonform, és ezen folyt a vita. A Magyar Kormány és a brüsszeli bizottság között a napokban megtalálták a megoldást, tehát megegyezés született, Magyarország megkapta a pénzösszeg nagy részét, átcsoportosított KEOP-on belül. A miniszterelnökségnek van egy külön erre a célra fenntartott kerete, hogy amikor ilyen eset merül fel, az adott önkormányzatot lehet kompenzálni. Nemrég kapták az értesítést, hogy Érd esetében is ez történt, tehát megnyugtatásképpen elmondja, hogy az Érdi Önkormányzatnak semmilyen ilyen típusú fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

 

Tisztelt Balla Imre! 

A közmeghallgatáson feltett kérdésére az ott elhangzottakon túl az alábbiakról tájékoztatom: 

A közterület-felügyelők Érd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül két műszakban, rendszeres időközönként, járőrözéssel teljesítik jogszabályok által előírt kötelezettségeiket, így az ingatlanok előtti terület tisztaságát illetve a megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos közlekedési szabályok betartását is. Előbbieket helyi rendeletek, míg utóbbiakat a KRESZ szabályozza.

A Városrendészeti csoport munkatársai tevékenységük során igyekeznek a legtöbb szabályszegést felderíteni, de eljárásuk során a fő hangsúlyt a megelőzésre, a jogsértő cselekmények abbahagyására történő felszólításra, illetve a jogsértő cselekmény által kialakult helyzet mielőbbi felszámolására helyezik. A szankciók, elmarasztalások jellemzően csak ezeket követően kerülnek alkalmazásra. Ezt az eljárást követik a gazos, szemetes ingatlanok tulajdonosai tekintetében, illetve a két vásútállomás közötti részen kialakult helyzet vonatkozásában is.

A Diósdi út ezen részén a tulajdoni és forgalmi viszonyok, továbbá a két állomást érintően a parkolási viszonyok is jelentős változásokon estek át,  belátható időn belül várható további parkolók megnyitása is. Mindezek az ottani forgalomtechnikai rend felülvizsgálatát igénylik. A munka a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda szakembereinek, valamint az ottani vállalkozások és lakosok bevonásával már megkezdődött. A városrendészet e területen is folyamatosan ellenőriz, az új forgalmi rend kialakításáig is fellép a kirívó szabálytalanságok megszüntetése érdekében, a jelenlegi forgalmi rendet szabályozó táblák egy részét a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda pedig az átmeneti időszakban letakartatja. 

A kérdésében megfogalmazott két oktatási intézmény vonatkozásában a forgalmi rend megfelel az ottani lehetőségeknek. A parkolók, a gyalogátkelő helyek körültekintően kerültek kialakításra. A Vörösmarty Gimnázium és környékén az utca szélessége sajnos behatárolja a parkolási lehetőségeket, ugyanis a menetirány szerinti bal oldalon ingatlanok, illetve az ingatlanok előtti néhány méter széles terület található, ahol az oda tartozó gépjárművek jogosan, szabályosan várakoznak. Jobb oldalon járda található, aminek a szélessége alig éri el az egy métert. Az úttest szélessége pedig maximum két autó egymás mellett történő elhaladását engedi meg. Ahol azt a „Megállni tilos” tábla nem tiltja, ott az egyirányú út jobb szélén a gépjárművek jogszerűen várakoznak, azonban a reggeli illetve délutáni időszakban az ottani adottságoknak, illetve a gépjárműforgalomnak köszönhetően elkerülhetetlen a torlódás. A felügyelők a lehetőségek függvényében ellenőriznek a területen, de tanítási időben, a reggeli időszakban – ahogy azt a Városrendészeti csoport létszámviszonyai engedik – kettő illetve három általános iskolánál, így a Gárdonyinál is az iskolába érkező tanulók gyalogátkelő helyen történő áthaladását illetve az iskolák előtt az iskolába történő bejutást biztosítják. Egyéb, rendelkezésre álló időben a Vörösmarty Gimnázium környékét is többször, visszatérően ellenőrzik, s ha szükséges, intézkednek.

Mindemellett megjegyezni kívánom, hogy az említett területeken a KRESZ gépjárművezetőkre vonatkozó előírása fokozottan érvényes, miszerint a közlekedésben résztvevők kötelessége a közlekedési jelzések, utasítások, szabályok betartása. Ezen felül kiemelném, hogy a gépjárművezetők szülőként is nagyobb személyes felelősséggel tartoznak az ilyenkor tapasztalható megnövekedett gépjármű forgalom miatt kialakult veszélyhelyzetek elkerülése kapcsán. 

A csatorna beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódó kérdésére vonatkozóan tájékoztatom, hogy Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter november 25-én az alábbi szövegű levelet juttatta el a Társuláshoz: „Tisztelt Elnök Úr! a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosítószámú, „Érd és Térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projektet érintő szabálytalansági eljárás jogkövetkezményeként elrendelt pénzügyi korrekcióként visszafizetendő követelést az Irányító Hatóság részemre véleményezés céljából elküldte. Az uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 21. §-ának rendelkezései értelmében a felterjesztett finanszírozási igény esetében egyedi döntés meghozatala szükséges. Tájékoztatom Tisztelt Elnök Urat, hogy a benyújtott dokumentumok és az Irányító Hatóság által megfogalmazott szakmai indokok alapján úgy ítélem meg, hogy a projektben felmerült finanszírozási igény méltányolható, ezért az pozitív elbírálásban részesült.

 

Fehér Zsolt felvetései, kérdései: Három nagyon rövid kérdése lesz.

1. Mennyibe kerül egy átlagos érdi mellékutca aszfaltozása? Nem luxus kivitelben, hanem a szokásosban.

2. Lassan egy éve elhangzott az az ígéret miniszterelnök úr szájából, hogy a temetővel szemben megépül egy sportkomplexum. Megépül a sportkomplexum?

3. Szó volt a bicikli-utakról. Nagyon jó, hogy az EuroVeló a Duna mentén össze fogja minket kötni a világgal, de az EuroVelo-val Érd-Parkvárost mi fogja összekötni? 

Simó Károly alpolgármester szóban elhangzott válasza: Elkészült az egész várost érintő kerékpárforgalmi terv, mely a feltett kérdésre is választ ad, tehát hogyan tudnak eljutni a város bizonyos részeiről, az M7 feletti részről is eljutni a Duna partra. A terv elkészült, megvalósítása alapvetően pénzügyi kérdés, bízik abban, hogy lesznek olyan szakaszok, melyeket még a következő években akármilyen megoldással (akár kijelöléssel, akár felfestéssel, vagy csekély építéssel) meg lehet valósítani. Felhívja a figyelmet, hogy Érden 450 kilométer út van, melyből 150 kilométer, ami valamilyen szinten burkolt, tehát 300 kilométer utca jelenleg nem burkolt. Sokan vannak, akik szeretnének minél több kerékpározható útszakaszt, azonban az egyensúlyt próbálják megtartani az utcák burkolása és a kerékpározásra alkalmas utcák létrehozása terén. Úgy gondolja, hogy azokon a már burkolt utakon, ahol kisebb beavatkozással, jelöléssel, felfestéssel biztonságossá lehet tenni a kerékpározást, azt meg kell tenni, a többit pedig tartsák evidenciában, és ahogy pénzügyi forrást tudnak szerezni, akkor építsenek. Úgy gondolja, hogy elsősorban először a főút, majd pedig a mellékútvonalak közül a forgalmasabb útvonalak poros jellegének megszüntetésére kell gondolni. 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: A kérdés úgy hangzott, hogy mennyibe kerül egy utca aszfaltozása, erre a kérdésre nem tud választ adni, hiszen minden utca más, eltérő hosszúságú, szélességű, szegéllyel vagy szegély nélkül épülő, ezért minden egyes utcánál más az összeg. A Közgazdasági Iroda vezetője tudja megnézni, hogy idén mennyit költöttek aszfaltozásra, és azt leoszthatják méterre. 

Simó Károly alpolgármester szóban elhangzott válasza: Érden minden utca esetében külön kell egy felmérést végezni, például milyen széles, milyen a jelenlegi állapota, mennyire forgalmas, hány kapubeálló van, van-e árok, hová vezetik el a vizet. Ezért nem lehet egy egységárat mondani. 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: A sportkomplexum megépülésére vonatkozó kérdésre válaszolva elmondja, hogy igen, meg fog épülni a multifunkcionális sportkomplexum az Ercsi úton. 

 

Jáki András felvetése, kérdése:

Foglalkozására nézve kertész és gazdálkodik, így gazdatársai nevében is szól. Szeretnék, ha Érd környezetvédelmi hatóságai és egyéb hatóságai jobban gazdapártiak lennének. Tavaly a 078 hrsz-ú Júlia utcai táblán éjszaka permetezést végzett, a Judit utcában a táblától 300 méterre lakó lakos, pedig feljelentette ezért. Behívatták a környezetvédelmi hatósághoz, ahol pontról pontra meg tudta cáfolni a feljelentést, ami teljesen alaptalan volt és nem felelt meg az előírásoknak. A külterület határától számított 100 méter számít bele a zajvédelembe, az ügy még jelenleg is folyik, a Hivatal áttette az ügyet a Kormányhivatal Környezetvédelmi részlegéhez. Jó lenne, ha a helyi ügyeket helyi szinten rendeznék, mert ezt humánusabbnak tartaná, a papírokon nagyon nehéz kiigazodni. A 078 hrsz-ú tábla 60 hektár, a Júlia utca jobb oldalán, mely külterület, a baloldalon van már néhány lakóház. A 60 hektáron körülbelül 40-50 tulajdonos gazdálkodik. Akik többnyire most már Uniós gazdák, olyan előírásoknak kell megfelelni, melyet ellenőriznek a különböző hivatalok. Aki megfelel az előírásoknak, tudja, hogy a gép hogy zajonghat, mikor lehet dolgozni, mikor nem. Ha valaki alaptalan feljelentéseket tesz bizonyíték nélkül és nem ismeri a kapcsolódó jogszabályokat, azt ki kellene szűrni. A Környezetvédelmi Hatóság legyen ezek ellen az alaptalan feljelentők ellen gazdapárti. 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: Egyedi hatósági ügyben nem adható felvilágosítást, jegyző asszony írásban fog válaszolni a kérdésre. 

A választ Jáki András részére az egyedi hatósági ügyben megküldtük.

 

Lécz János felvetései, kérdései:

Korábbi közmeghallgatáson szóban került a Szent István híd, szeretne tájékoztatást kapni helyzetről. Az Elöljáró utcában, illetve a környéken lakókkal mikor fognak egyeztetni, környezetfelmérést végezni? 

Dr. Bács István alpolgármester: Elmondja, hogy a híd meg fog épülni a tervek szerint. Tudomása szerint jövő tavasszal megkezdik a munkálatokat, ahogy az engedélyes jóváhagyott tervekben szerepelt, attól eltérés nincs. A hírekből tudja, hogy a 40-es vasútvonal rekonstrukciójának a kivitelezésére már eredményt hirdettek, megvan a konzorcium, aki ezt megnyerte. Megkeresik a NIF Zrt-t és megkérdezik, hogy ezt mikorra tervezik, úgy gondolja, hogy ezt a beruházás megkezdése előtt fogják kezdeményezni. 

 

Tisztelt Lécz János! 

A közmeghallgatáson adott szóbeli válaszomat tudom írásban is megerősíteni. A Szent István híd és a csatlakozó utak építését a NIF Zrt. koordinálja. Tőlük kapott információk szerint a kivitelező kiválasztása még ez évben lezárul. A munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot tájékoztatni fogják, mely várhatóan 2017-év első felében fog megtörténni. Addig is türelmét kérjük. 

 

Horváth Zoltánné felvetései, kérdései:

Néhány év csúszással a Kálmán utcában is elkészült a csatorna, azonban a csatornázás után nem az eredeti mart aszfaltos utat kapták vissza. Mintegy egy hónapja kátyúzták az utat, az utca két végén lévő szakaszon nemrégiben ráhúztak egy vékony réteget, azonban a közepére ugyanúgy hordják rá a sarat, de a Kende utcai Napfény Otthonba járó gépjárművek miatt az utca forgalmas és hamar kátyús lesz. A József téren a közlekedés véleménye szerint nem megfelelően megoldott, 5 utca keresztezi egymást, de nincs kitéve tábla, tehát nem tudják, hogy ott jobb kézszabály van, sokszor vannak koccanások. A közelben játszótér is van, szabályozni kellene a közlekedést, esetleg körforgalmat építeni. A Lóránd utcában minden nagy esőzés alkalmával feltöltik az út bal oldalát murvával, amit a következő eső lemos, a tél közeledtével nem fogják tudni hol az árok. Az út jobb oldala nem vezeti el a vizet, mert nincs karbantartva, és nem arra folyik a víz. Folyamatosan jelzik, hogy az utcában sötét van, mert csak minden második oszlopon van világítás.

Dr. Bács István alpolgármester: A Lóránd utca állapotát megvizsgáltatja az ÉKFI munkatársaival, a jobb oldal két éve ki lett lapokkal rakva, de megnézik a helyszínen. Elmondja, hogy megtörtént a közvilágítás modernizációja, minden évben bővítés történik a közvilágítás tekintetében, irodavezető urat kéri, hogy a felvetést rögzítse, amennyiben a jövő évben lesz rá mód, megvalósítják. A közbeszerzést elnyert vállalkozó szerződése úgy szól, hogy évente 80 lámpát be kell építenie, amennyiben nem lesz indokoltabb helyen erre szükség.

 

Tisztelt Horváth Zoltánné! 

Köszönettel fogadjuk az út karbantartására vonatkozó észrevételeit, tájékoztatjuk, hogy: a Kálmán utca állapotával kapcsolatos panaszát, melyet továbbítottuk Érd Megyei Jogú Város közterületeinek fenntartásával foglalkozó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére. Kértük a bejelentésben foglaltak kivizsgálását, és a költségvetési lehetőségeik mértékében: a balesetveszély elhárítása, valamint a szükséges állagvédelmi, javítási, fenntartási munkák beütemezését, elvégzését. 

Tekintettel arra, hogy a Kálmán utcai szennyvízcsatorna építés elkezdésekor az utcának csak egyes szakaszai rendelkeztek burkolattal, a csatornakivitelező ennek alapján végezte el az út helyreállítását. Önkormányzatunk kiemelt célként kezeli az érdi utak szilárd burkolattal való ellátását, így minden lehetőséget megragad e cél megvalósítása érdekében. Természetesen a megnyíló pályázati lehetőségeket kihasználva városunk még szilárd burkolattal nem rendelkező utcái is szilárd burkolatot fog kapni. A költségvetési lehetőségünknek megfelelően, városunk természetesen folytatni fogja a szilárd burkolatú utak kiépítését. 

A József téri forgalmi renddel kapcsolatos felvetésére az alábbi tájékoztatást adjuk: A József tér korlátozott sebességű övezetben található.  A 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet rendelkezik az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről, amelynek betartása kötelező az Önkormányzat részére is. E külön foglalkozik a csillapított forgalmú övezetek kijelölésének feltételeivel. Ez alapján korlátozott sebességű övezetben,  csak egyenrangú útkereszteződések vagy - indokolt esetben - körforgalmak lehetnek. A rendeletben foglaltakat figyelembe véve a József téren az elsőbbségi viszonyok KRESZ táblával nem szabályozhatók. 

Simó Károly alpolgármester szóban elhangzott válasza: A Kálmán utca állapotát be fogják jelenteni, amennyiben az utca mart aszfaltos volt, akkor a vállalkozónak mart aszfaltos állapotot kell visszaállítania, legalább olyan minőségben, mint előtte volt. 

 

Varga Illés Levente felvetései, kérdései:

Ha az Érd Alsónál lévő liftet láthatólag nem tudja megfelelően működtetni a MÁV, akkor miért nyugszik bele az önkormányzat, hogy ugyanezt a liftes megoldást telepíti Érd Nagyállomáshoz, miért nem vették bele a HÉSZ-be, hogy a kerékpáros koncepciónak megfelelően rámpás megoldás szükséges és nem lépcső, miért nem próbálja az Önkormányzat megelőzni, hogy ilyen lehetetlen beruházások történjenek a városban. Az Elvira-major területén egy 2000 tételből álló génbanki élőgyűjtemény van 22 hektár területen. Ez Európa egyik legnagyobb csonthéjas génbanki gyűjteménye, és ha valami nemzeti kincs, akkor ez az. Egy tisztán jogtechnikai hiba miatt magánkézbe kerülhet, és ezzel elveszhet az Érden lévő páratlan értékű csonthéjas gyümölcsbank – ezt állítja Font Sándor a Fidesz országgyűlési képviselője, az Érdi Újságból pedig kiderült, hogy alkotmányos visszásságot okozott a Gyurcsány-, majd Bajnai kormány azzal, hogy nem gondoskodott átfogó nemzeti génmegőrzési program megalkotásáról és végrehajtásáról. Továbbá nem gondoskodott a genetikai sokféleség megőrzésére vonatkozó állami feladat megfelelő intézményi és finanszírozási hátteréről, ezt pedig Fülöp Sándor a Jövő Nemzedékek országgyűlési biztosa állította állásfoglalásában. Mindez 2010-ben volt. Akkor országos tiltakozás mentette meg többek között az érdi génbankot is. Most 6 évvel később a HÉSZ módosítás ugyanezt a területet ipari területté minősítette át. Feltűnő a párhuzam a 6 évvel ezelőtti és idei cselekmények között, kéri, hogy adjanak megnyugtató választ arra, hogy az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az Elvira major sértetlenül, a génbanki tevékenységet folytatva végezheti tovább tevékenységét.

 

Tisztelt Varga Illés Levente! 

A közmeghallgatáson feltett kérdéseire az ott elhangzottakon túl az alábbi tájékoztatást adom: 

A kérdéses vonalszakasz tervezésével kapcsolatban az UVATERV, mint generáltervező egyeztetett a várossal 2012. november 21-én (a városvezetést akkor Segesdi János alpolgármester úr képviselte) Az Érd megálló kapcsán a teljes érdi szakaszra vonatkozó egyeztetési jegyzőkönyvből kiemeltük a kérdésére vonatkozó részt. 

"Elfogadták a felvételi épület eredeti építészeti arculata szerinti felújítását, kérték, hogy lehetőleg legyen körülötte szabad tér, mely lehetővé teszi az épület környezetformáló szerepének érvényre jutását. Az aluljáró túl közel került a védelemre érdemes épülethez. Ugyanez mondható el a peronokról, és a perontetőkről, melyek kedvezőtlenül kitakarják a muzeális épületet. A 200 méteres peronok mindkét végén aluljáró szükséges.

A P+R parkoló tervezésénél kérik figyelembe venni a Tolmács út korrekciójára készített tanulmánytervet.

Javasolt a parkolók, a buszmegálló, a kerékpártároló elhelyezését a fémhulladék telep kisajátításával megoldani. Lényegesen kedvezőbb kialakítás érhető el az állomás, és a ráhordó közlekedési eszközök kapcsolatában.

A bemutatottnál jobbnak tartanák a P+R parkolók kialakítását a jelenlegi vastelep területén, de ennek kisajátítására tervező nem kívánt nyilatkozni, mert ez nem feladata.

Kérik az állomás területén lévő nagy fák megtartását.

Változatlanul ellenzik a peronaluljárókba liftek telepítését.

Tervező felhívja a figyelmet arra, hogy az állomás korszerűsítése a Csalogány utca korrekciójával jár, mely érinti a HÉSZ-t. A módosítás költségei a NIF Zrt.-t terhelik.

Az egyeztetésen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF) mint megbízó képviseletében senki sem jelent meg.

Az egyeztetés után a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése ügyét. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200345.KOR

Azóta építészeti szakmai egyeztetésre nem volt mód. Az érdi teljes vonalszakaszon fellelhető problémák zöme a NIF által az UVATERV-nek adott tervezési megbízásban nem szerepel, melyet a fenti jegyzőkönyvben szintén kifogásoltunk és kértük a tervezési megbízás kiegészítését a hiányzó pontokkal.  Ezt a NIF figyelmen kívül hagyta. 

Tájékoztatom továbbá, hogy Érd Megyei Jogú Város déli külterületi részén rendkívül jó megközelíthetőségi lehetőségekkel rendelkező, az M6 – 7-es főút - vasúti fővonal által határolt Elvira major területén kíván az önkormányzat 300 hektár, a jogszabályi keretek által megengedett nagyságú mezőgazdasági hasznosítású területen, gazdaságfejlesztésre alkalmas ipari parkot kialakítani. 

Miniszterelnök úr 2015. július 3-i érdi látogatása után kezdték el feltérképezni az érdi gazdasági övezet kialakításának lehetőségét, melyet a Modern Városok Program keretében kívánunk megvalósítani. Miniszterelnök úr indítványára az 1835/2015. (XI.24.) számú kormányhatározattal létrejött a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF Zrt), akik eljuttatták javaslataikat, mely már tartalmazza azt a szóban elhangzott egyeztetési eredményt, mely szerint az érdi Elvira major állami tulajdoni területeiből kerülne átadásra az érdi gazdaságfejlesztési övezet tervezett területe.

Az egyeztetések eredményeképpen Érd Megyei Jogú Város közgyűlése elfogadta az új Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), mely alapján a hivatkozott területből önkormányzatunk 70 hektárt, a 0153 és 0160 helyrajzi számmal, már gazdasági övezetté nyilvánított. Az egyeztetések előrehaladtával megkezdtük a Közgyűlés 84/2016. (IV.28.) és 184/2016. (VII.27.) határozatai felhatalmazásával a fennmaradó terület gazdaságfejlesztésre alkalmas ipari szolgáltató területté nyilvánítását. Azóta is folyamatosak az egyeztetések az NIPÜF Zrt-vel, a projekt halad előre, szükséges és nagy segítség lenne, hogy a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek nyilvánítsa a projektet.A területen út- és vasút fejlesztést is szeretnénk megvalósítani.

A NIPÜF Zrt. 2016. október 21-én elküldte javaslatait és terveit, melyet előterjesztésként már elkészített a Miniszterelnökség számára. Javaslatainkat megküldtük válaszként. A megvalósítás tervezett költsége mintegy 8,160,490 milliárd forint. A NIPÜF Zrt. szerint a megvalósítás két ütemben végrehajtható, az első ütem hozzávetőlegesen 3 milliárd forint, második ütem hozzávetőleg 5 milliárd forint. Érd Megyei Jogú Város korábbi tervei szerint a megvalósítás tervezett ideje 2016-2017. II. félév lett volna, a megvalósítás tervezett költsége pedig 2 milliárd forint. 

Az Országos Területrendezési Terv (OTRT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve adta keretek között az Elvira major összesen 600 hektáros területből 300 hektárt lehet gazdasági területté átsorolni, úgy, hogy a korábban gazdaságfejlesztésre tervezett területek egy részét a város mezőgazdasági övezetbe sorolja. 

Polgármester úr egyeztetett Fazekas Sándor miniszter úrral, aki a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak (NAIK Zrt.) a felügyeleti szerve, s hasonlóképpen egyeztetéseket folytattak a NIPÜF Zrt-vel is.

Jelenleg a NAIK Zrt. gazdálkodik a területen, valamint a földek egy részét bérbe adja. Az általuk művelt területen a magyarországi csonthéjasok génállományát őrzik. A vállalat eddig nem kívánt területet átadni Érd Megyei Jogú Város számára.

A minisztériumban megpróbálták az általuk felkínált lehetőségeket és az általunk felvázolt igényeket egymáshoz közelíteni. Véleményem szerint az 500 hektárhoz képest jelentős elmozdulás van lefelé, viszont a NAIK Zrt. is hajlandóságot mutat a kompromisszumos megoldásra. ők maguk is elismerték, hogy 200 hektáron folytatják a tevékenységet, a maradék 400 hektárt különböző nagyvállalatoknak bérbe adják, amin vetőmagot termelnek, tehát a génbank nem 600 hektáron működik. 200 hektáron természetesen magyarországi csonthéjasok génállományát őrzik, ami nagyon fontos és ezt nem is kívánják beszántani. Meg kell találni az egészséges középutat, melyre megvan a hajlandóság. 

Fentieken túlmenően megjegyezni kívánom, hogy a mezőgazdaság szocialista államosítása során kártalanítás nélkül, az érdi gazdák tulajdonából került a területet a NAIK jogelődjéhez. Feltett szándékunk, hogy az érd határában lévő földek a közeljövőben újra az érdi közösséget szolgálják, ne multinacionális mezőgazdasági vállalatoknak termeljenek extra profitot.

 

Szilasi Györgyné felvetései, kérdései:

A Megathermnél a CBA és a Penny között nincs betonozott járda, bár a Riminyáki úti Megathermnél valóban van járda. Az Érdi Újságban szerepelt, hogy az idén a Tárnoki úti óvoda felújításra kerül, hogy áll ez jelenleg?  Érdekelné, hogy mennyi Érd adóssága, és nagyjából mire költötték, ami elment? A csatornaépítés során mielőtt elkezdődött a beruházás, kimentek a biztosítótól lefényképezték az utcafronton a falakat, nála nem találtak semmit, majd megrepedt a fal, kihívta a csatornázási műveket, hónapokig húzódott a folyamat, azt mondták, hogy nem a csatornázás miatt van. Volt a Mária u. 1. szám alatt is, ahol szintén azt mondták, hogy ez nem lehet a csatornázástól. Volt ott lámpás kereszteződés, esővíz elvezetés építés és csatornázás is, már a konyhaablaka is rezeg, azt mondta Kovács Péter Barna, hogy neki kell bizonyítania, hogy emiatt keletkezett a repedés. 1998-ban épült a háza, mixer-géppel hozatták a betont, szinte újépítésűnek számít, akkor mitől reped a házfal, és zörögnek az ablakok, hogyan lehet ezt orvosolni? Másik felvetése, hogy 2012 nyara óta jár rendszeresen a Hivatalba, jegyző asszony is ismeri az ügyét, a Kormányhivatal már másodszorra kötelezte új eljárásra az önkormányzatot. A legutolsó levelet szeptember 1-jén kapta a Kormányhivataltól, azonban a mai napig nem tudja, hogy mi az álláspont. 

Simó Károly alpolgármester szóban elhangzott válasza: Megvizsgálják a felvetést, ezért készült fénykép. Azokban az esetekben ahol bizonyítható, hogy a csatornázási munkák nyomán történt az ingatlanban kár, ott nyilván az építőknek kártalanítani kell. Nem ismeri a konkrét ügyet, de meg fogják a jelzés alapján vizsgálni, vélhetően, ha ezt le is írták, hogy nincs ok-okozati összefüggés a csatornázási munkákkal, és elmondta, hogy sok gépjármű közlekedik, akkor lehetséges esetleg, hogy nem az 5 évvel ezelőtti csatornázási munkák, hanem más oka is lehet a jelzett problémának. Meg fogják vizsgáltatni, hogy az Ön esetében konkrétan mi volt az ügy előzménye, és írásban erre választ fog kapni. 

 

Szilasi Györgyné további felvetései, kérdései:

Hozzá szeretné tenni, hogy a Bajcsy-Zsilinszky és Kadarka utca sarkán hatalmas fák vannak, félnek attól, hogy esetleges vihar esetén balesetet okoz, mindegyiket meg kellene nyesni. Ezen kívül azon a telken lévő egyik oszlop meg van dőlve, nem lehetne kötelezni az ingatlan tulajdonosát az oszlop elbontására és újraépítésére? 

Dr. Bács István alpolgármester szóban elhangzott válasza: Az említett malomnál lévő gesztenyefákat ki szerették volna vágatni korábban, melyet a zöldhatóság nem engedett, erre rá egy héten belül a vihar kicsavarta a fákat, melyek 10 millió forintos kárt okoztak az ott lévő gépjárművekben, és ezt az önkormányzatnak kellett fizetnie. Ezután kivágatták a megmaradt fákat, majd kiderült, hogy belül korhadnak. Meg fogják nézni a fákat a helyszínen, azonban 100%-os bizonyossággal nem fogják tudni megállapítani a fa állapotát. Példát említ arra, hogy korábbi fakivágások mekkora felháborodást keltettek. Azonban úgy gondolja, ha nagy a baj, az szemrevételezéssel is megállapítható és akkor intézkedni fognak. Az óvodák tekintetében elmondja, hogy a héten megérkezett a támogatási szerződés, és a Napsugár Óvoda felújítását meg fogják kezdeni. Azonban olyan szintű átalakítást kíván az óvoda, hogy gyakorlatilag egyetlen csoportszoba maradhat a helyén, tehát 4-5 hónap hosszan az óvodából ki kell vinni a gyerekeket, melyet csak akkor tudnak megoldani, ha másik óvodában lesz hely. Ehhez pedig meg kell várni, míg a másik két óvoda közül valamelyik megépül. A Napsugár Óvoda felújítását természetesen nyárra fogják ütemezni. A mai napon töltötték ki a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumokat, a befejezési határidőnek 2018. augusztus 31-ét jelölték meg, azonban bízik abban, hogy hamarabb meglesz az óvoda. Férőhelyet nem szeretnének ott bővíteni, a jelenlegi csoportszobákat, szeretnék nagyobbra kiváltani, a tervek szerint két darab 60m2-esre, és két 56m2-esre, valamint szeretnének tornaszobát és szertárat létrehozni, továbbá orvosi elkülönítőt, nagytermet, illetve vezetői szobát kialakítani, hogy a kor követelményeinek megfelelhessen, és ez a teljes óvoda átépítésével jár. A támogatási szerződés a héten megérkezett a hivatalhoz, a pénzügyi forrás is rendelkezésre áll, meg fogják építeni az óvodát. Hozzáteszi, hogy a városnak nincs adóssága, folyószámla hitelkerettel rendelkezik az önkormányzat, melyet év végéig vissza kell fizetni, azonban ez likviditási hitel, az önkormányzat jelenlegi tartozása nulla forint. Adósságkonszolidáció volt az Orbán kormány ideje alatt, minden települést megszabadítottak adósságtól.

 

Tisztelt Szilasi Görgyné! 

A közmeghallgatáson feltett kérdéseire az ott elhangzottakon túl az alábbi tájékoztatást adom: 

Érd Megyei Jogú Város Modern Városok Programjához kapcsolódó „Óvodák fejlesztése, új óvodák építése” elnevezésű projektjéhez tartozó Szivárvány Óvoda, Napsugár Tagóvodája felújításának előkészítése folyamatban van. A forrásgazdával történő egyeztetések, valamint a támogatási szerződés megkötése után a munkálatok várhatóan 2017. II. negyedévben kezdődhetnek meg. 

Helyszíni bejárás során szemrevételezésre kerültek a kifogásolt fák, melyek az ingatlanon belül helyezkednek el, szemrevételezéssel megállapítható hogy egészségesek 12 db. nyárfa. Méretük csökkentése nem indokolt.

A helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy a területen a villamos hálózat és a közvilágítás betonoszlopai, illetve fa távközlési oszlopok találhatóak. Ezek közül az egyik faoszlop, amelyik a 6. szám alatti ingatlan udvarában áll, kicsit ferde, nem függőleges, de stabilan van rögzítve acélkötéllel. Egészen biztosan nem instabil az állapota. Továbbá megállapítható, hogy a területen semmilyen balesetveszélyes oszlop nem található. 

További kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2014. évtől az adósságkonszolidációt követően nincs adóssága, csak éven belüli 300 000 000,-Ft összegű folyószámla-hitellel  rendelkezik, amely az állandó likviditást szolgálja, és amit minden év végén visszafizet a hitelt nyújtó bank részér,.

Önkormányzatunk a konszolidációt megelőzően az alábbi hiteleket vette fel, amit a lent felsorolt célokra fordított:

Ökif I OTP hosszú lejáratú hitel 578 897 455,-Ft (2007.február 20.)

Felhasználás: 

2007-ben -Budai u.-Alsó u.6.közötti szakaszon földkábel létesítése, Kossuth u.-Vörösmarty u.-Bethlen u.körforg.kialak.,Vadlúd u-Kossuth u.felújítása

2008-ban Út-és járdaburkolatok építése,utak és járdák felújítása,burkolatjavítás,vízgazdálkodási létesítm.építési-felújítási munkái

 

Ökif II OTP hosszú lejáratú hitel 2 153 968 409,-Ft (2009.augusztus 19.)

Felhasználás:

2009. Gárdonyi Uszoda és Ált.Iskola építése

2010. Gárdonyi Uszoda és Ált.Iskola építése

 

  Érd 2027 működési kötvény 6 477 000 CHF (2007.szepter 18.)

Felhasználás:

Folyószámlahitel visszafizetése. Folyószámla hitel 2007.09.19-i egyenlege: -902.230.400,-Ft

A kötvénykibocsátásból fennmaradó összeget az Önkormányzat működési kiadásokra fordította

 

Minaret kötvény 30 389 000 CHF (2008.07.25.-2008.07.29)

Felhasználás:

2008- OTP folyószámlahitel kifizetése 2008.07.30.

2008- OTP hosszú távú hitel végtörlesztése 2008.11.12.

2008- OTP Célhitel végtörlesztése 2008.11.12.

2008- Szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyezési terve

2008- Tárnoki-Bajcsy-Riminyáki csomópont kialakítása

2008-Tárnoki-Gyöngyvirág-Fátyolvirág u. járda

2008- ÉTV Kft üzletrész megvásárlás

2009 - Gárdonyi Iskola rekonstrukciója önrész

2009 - Gárdonyi Uszoda építése

2009 - Bem téri Óvoda bővítése

2009 - Kistérségi Járóbeteg Szakellátás fejlesztés pályázat önrésze

2009 - Járdaépítés

2009 - Batthyány tornacsarnok építése

2010 - TEUT útépítés

2010 - Városközpont KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003

2010 - Kistérségi Járóbeteg Szakellátás fejlesztés pályázat önrésze

2010 - Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés RÁVNA KMOP-3.3.1.B-2008-0028 pályázat önrésze

2010 - Batthyány tornacsarnok építése

2010 - Aradi utcai bölcsőde építése

 

 

Fehér Zsolt felvetése, kérdése:

Csak egy pontosítást szeretnék kapni. Arról, a kérdése minősítése kapcsán picit elterelődött a figyelem, hogy mi is fog történni, tehát milyen választ fogok arra kapni, hogy mennyibe kerül egy kilométer út. Tudja én azért jöttem ide, mert azt hittem felnőtt emberek fognak itt beszélgetni egymással és azt is hittem, hogy egzakt, konkrét válaszokat fogok kapni még akkor is, ha értelmezési problémák vannak a kérdésem kapcsán. Egyetlen egy dolgot szeretnék tisztázni, tényleg ezért jöttem ide, most egy picit el vagyok keseredve, de nem probléma, mert majd jövőre eljövök és meg fogom hallgatni újra ugyanezt. Remélem nem ugyanezt. Egyetlen egy kérdés, akkor kapunk jegyzőkönyvben, vagy bármilyen…. nem jegyzőkönyvben hülyeséget beszélek. Ismét és ezt most én mondom. Tehát kapunk arra választ, illetve én Fehér Zsolt kapok arra választ, hogy mennyibe kerül egy kilométer út?

 

Tisztelt Fehér Zsolt! 

Az útépítés költségeire vonatkozóan feltett kérdésére a közmeghallgatáson túl az alábbiakról tájékoztatom: 

Városunkban az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény szilárd és szórt burkolatú útfelújításokat végez, alaptevékenységben, megfelelő szakmai, személyi feltételekkel és gépparkkal. A munkavégzés költsége több tényezőből tevődik össze.

A munkaerő óradíja, a géphasználat óradíja, üzemanyag költsége, anyagköltség, hulladéklerakói díj és egyéb költség.

Az útjavítás anyagdíja függ az útalap és az aszfalt vastagságától, szélességétől. A fajlagos költség nagyon változó lehet egyes utcánként.

Például: egy nagy forgalmú, teherbíró út, vízelvezetés nélküli költsége:

- 4cm AC11 kopó

- 7cm AC22 kötő

- 15cm CKT

- 30cm M56

- két oldalt szegéllyel: hozzávetőlegesen 30.000Ft+Áfa/m2.

Egy kisebb forgalmú mellékutca esetében

- csak aszfalt 5cm AC11

- meglévő pálya profilba hozása megközelítőleg 5.500-6.000Ft+Áfa/m2.

Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

 

Érd, 2016. december 6.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bács István

alpolgármester