Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

A pályázat célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

A pályázat tárgya
A pénzügyi támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető:

 1. a település lakosait érintő programok szervezését, feladatok ellátását végző szervezetek működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése, valamint működési költségeik biztosítása,
 2. természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
 3. parlagfű mentesítési akciók, környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése,
 4. Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása,
 5. a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítása, sport és szabadidős rendezvények megtartása,
 6. Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése, nemzetiségi, kisebbségi programok, események rendezése, vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
 7. Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
 8. szorgalmi időszakon kívüli ifjúsági programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.), gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezése, azokon való részvétel,
 9. Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése, turisztikai honlapok elkészítése,
 10. Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése, kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
 11. Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

 

A pályáztatás rendje
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását követő legkésőbb egy éven belül megvalósítandó programokra igényelheti.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet. A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálását, odaítélését megelőző eljárás lefolytatását a rendelet alapján működő munkacsoport végzi, e munkacsoport javaslata szerint a Polgármester dönt. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek az érdi székhellyel rendelkező pályázók, továbbá azok a pá­lyázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek. Nem érdi székhelyű pályázó csak abban az esetben részesíthető támogatásban, amennyiben a pályázat pénzügyi kerete az érdi székhelyű pályázók pályázatainak elbírálását követően nem merült ki.

A döntésről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A döntés ellen utólagos jogorvoslatra nincs lehetőség.

A támogatási keret összege 15.000.000 Ft, a pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot, egy pályázati célra nyújthat be.
A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat hivatalos honlapjáról:

https://www.erd.hu/kozerdeku-informaciok/palyazatok/palyazat-civil-szervezeteknek

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás, konzultáció kérhető Fazekas – Verba Szabolcs ügyintézőtől a (06 23) 522 300/216 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30, pénteken 8 és 13 óra között.

 

A benyújtás módja

A pályázatot

 • papír alapon egy példányban
  - személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
  - postai úton a Polgármesteri Hivatal címére – 2030 Érd, Alsó utca 1-3.,
 • elektronikus úton
  - az Önkormányzati Hivatali Portálról, ügyfélkapus (KAÜ) azonosítással,
  - E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/, ügyfélkapun (KAÜ) keresztül,
  - e-mailben, az onkormanyzat@erd.hu e-mail címre, elektronikus aláírással ellátva lehet benyújtani.

 

A benyújtás határideje

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. (2024. április 29.)
A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

 A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az Önkormányzat az elnyert támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja.

A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. A benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, elfogadásáról ezt követően a polgármester dönt. A döntésről a pályázó szervezetek írásban kapnak tájékoztatást.

 

Érd, 2024. április 25.                                                                                     

 

Dr. Csőzik László
polgármester

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

A közzététel dátuma: 2024. április 29.